ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Covenants

    ข้อสัญญา
  • เงื่อนไขที่ผู้ออกจะต้องปฏิบัติตาม หรืองดเว้นการปฏิบัติตลอดอายุของตราสารหนี้ เช่น การห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเกินอัตราที่กำหนด เป็นต้น

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...