ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Coupon Rate

    อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว
  • คือ อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้หน้าหุ้นกู้ อาจเป็นอัตราคงที่หรือลอยตัว โดยกำหนดเป็นอัตราร้อยละต่อปีที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้นั้นๆ ตามงวดการจ่ายดอกเบี้ยที่กำหนดตลอดอายุของตราสารหนี้นั้น

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...