ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Corporate Income Tax

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...