ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Convertible Debenture

  หุ้นกู้แปลงสภาพ
 • เป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ทั่วไป แต่แตกต่างกันที่หุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีการคืนเงินต้นเมื่อครบอายุ แต่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงหุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นสามัญ 
  ในระยะเวลา ราคา และอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเหมือนหุ้นกู้ แต่เมื่อใดที่ผู้ถือได้แปลงสภาพหุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นสามัญตามสิทธิ แล้วก็จะมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญทั่วไป

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...