ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Common Stock

  หุ้นสามัญ
 • หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อเป็นการระดม เงินทุนมาดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือ 
  มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในกิจการที่สำคัญๆ ของบริษัท โดยออกเสียงได้ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ รวมทั้งจะได้รับผลตอบแทน
  ในรูปเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผล และได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ไว้

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...