ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Capital Market

    ตลาดทุน
  • คือ แหล่งระดมเงินออมและให้สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติการหาเงินทุนสามารถกระทำได้จาก 2 แหล่ง คือ จากตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...