ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Buy-In

  รายการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่บริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) ซื้อหลักทรัพย์เพื่อนำมาส่งมอบในรายการที่ได้ผิดนัดในส่งมอบ (Buy - in) โดยกำหนดให้ “บริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการ Buy - in ได้ในวันทำการถัดจากวันที่ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ (Next day buy - in) เป็นระยะเวลา 4 วัน และสามารถชำระราคาและ
  ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ Buy - in ดังกล่าว ภายในวันที่ Buy - in ได้ (Same day settlement) โดยจะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมกับรายการซื้อขายปกติ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จะทำการส่งรายการ Buy - in ดังกล่าว เป็นรายการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Put - Through บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board)”

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...