ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Broker

  นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 • บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจาก
  ผู้ลงทุนเป็นผลตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จะได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทสมาชิกของหลักทรัพย์ฯ

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...