ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Automatic Order Matching

  การจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ
 • เป็นวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์แบบหนึ่งในระบบ ASSET โดยระบบการซื้อขายจะประมวลคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่งเข้ามาจนสิ้นสุดเวลาทำการซื้อขายประจำวัน โดยระบบจะจัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักการคือ คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากมีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฎในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน 

  ในกรณีของคำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุด จะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากมีการเสนอขายในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อน จะถูกจัดไว้เป็นการ
  เสนอขายในลำดับก่อน ซึ่งระบบ ASSET จะจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยมีหลักการคือ เมื่อคำสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบซื้อขายแล้ว ระบบซื้อขายจะตรวจสอบว่า คำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะจัดเรียง
  คำสั่งซื้อขายนั้นตามหลักการ Price then Time Priority ตามที่กล่าวมาข้างต้น

  การซื้อขายแบบ AOM ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) กระดานหน่วยย่อย (Odd Lot Board) และกระดานต่างประเทศ (Foreign Board)


  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...