ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Automated Tools For Market Survellence

    ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการซื้อขาย
  • เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายหลัก

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...