ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Automated System For The Stock Exchange Of Thailand

  ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เป็นระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้น เรียกสั้นๆ ว่า ระบบ ASSET เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2534 แทนการซื้อขายแบบเดิมที่ใช้วิธีประมูลราคาอย่างเปิดเผย (Open Auction) ด้วยการจดแจ้งราคาหลักทรัพย์บนกระดานในห้องค้าหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์หลักของการนำระบบ ASSET มาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมในกระบวนการจับคู่คำสั่งการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี
  แนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ (Distributed System) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทสมาชิก และระบบเครือข่ายการสื่อสาร สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ ASSET นี้ สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ การจับคู่คำสั่งซื้อ/ขาย
  โดยอัตโนมัติ (Automatic Order Matching : AOM) และการตกลงซื้อขายและจดแจ้งรายการ (Put-through : PT)

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...