ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Audit Committee

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
 • คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใน การจัดทำงบและรายงานทางการเงิน การวางระบบและการดำเนินงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องโปร่งใส ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และสร้างความเชื่อถือจากผู้ลงทุน ลูกค้าและเจ้าหนี้ของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบจะต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่า 
  3 คน (ทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน ผู้เป็นอนุกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีอิสระไม่มีผลประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อมทั้งด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน และต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
  ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...