ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • At The Open

  คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
 • คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคาเปิดตลาด ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเปิดการซื้อขายคราวแรก โดยต้องการซื้อหรือขาย ณ ราคาเปิดเท่านั้น

  ข้อควรระวัง คือ ราคาเปิดเป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณจากการเสนอซื้อขายที่มีการเข้าและถอนออกได้ตลอดเวลา ราคาเปิดจึงอาจเปลี่ยนได้เสมอแม้ขณะก่อนช่วงเวลาเปิดการซื้อขายคราวแรกเพี้ยงเสี้ยววินาที 

  เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่ง ATO เข้ามา คำสั่ง ATO จะเข้าไปรอดูการเลือกราคาเปิดเพื่อที่จะทำรายการต่อจากรายการที่ก่อให้เกิดราคาเปิดนั้น จากนั้นระบบการซื้อขายจะคำนวณราคาเปิดตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  - เป็นราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายมากที่สุด 
  - ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายมากที่สุดมากกว่า 1 ราคา จะใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดครั้งก่อน 
  - ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดครั้งก่อนมากกว่า 1 ราคา จะใช้ราคาที่สูงกว่าราคาปิดครั้งก่อน 
  - เมื่อได้ราคาเปิดแล้ว ระบบการซื้อขายจะจับคู่คำสั่ง ATO ก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) หากในกรณีที่คำสั่ง ATO สามารถจับคู่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
  คำสั่งที่เหลือก็จะสิ้นสภาพไป ไม่มีการนำไปจัดลำดับเมื่อเปิดตลาดแล้ว คำสั่ง ATO ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศเท่านั้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...