ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Association Of Investment Management Conpanies

  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของ
  บริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และ
  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม สมาคมบริษัทจัดการลงทุนนี้มีชื่อย่อว่า AIMC

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...