ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Arbitration

  อนุญาโตตุลาการ
 • วิธีระงับข้อพิพาททางแพ่งวิธีหนึ่ง โดยคู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้คณะบุคคลที่เรียกว่า คณะอนุญาโตตุลาการ ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดที่จะมีออกมา ตามระเบียบเรื่องอนุญาโตตุลาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีแต่งตั้งฝ่ายละหนึ่งคน และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งอีกหนึ่งคนเป็นหัวหน้าคณะ วิธีการยื่นเรื่องและวิธีการพิจารณากรณีพิพาทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด การกำหนดระเบียบอนุญาโตตุลาการขึ้นมาก็เพื่อช่วยให้กรณีพิพาททางแพ่งระหว่างสมาชิกด้วยกัน และระหว่างสมาชิกกับลูกค้าสามารถจบสิ้นลงได้โดยเร็วและประหยัด เนื่องจากคณะอนุญาโตตุลาการผู้ตัดสินเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ อีกทั้งขั้นตอนดำเนินการต่างๆ ก็สะดวกและง่ายกว่าขั้นตอนทางศาล

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...