ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Annualized

    การปรับตัวเลขให้เต็มปี
  • ในการคำนวณอัตราส่วนการเงินรายไตรมาสบางตัวที่มีการใช้บัญชีการเงินจากงบการเงิน อาทิเช่น Return on Equity ที่มีการใช้ค่า Net Profit หารด้วย Total Liabilities เฉลี่ยในการคำนวณค่าดังกล่าว ตลท. จะปรับค่า Net Profit ที่ได้ในแต่ละไตรมาสให้เป็นค่าตัวเลขเต็มปีก่อนจะนำไปหารกับ Total Liabilities เฉลี่ย

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...