ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Amortizing Bond

    หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
  • คือ ตราสารหนี้ที่มีการทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือ โดยกำหนดจำนวนเงินและงวดที่จะชำระไว้ล่วงหน้าในหนังสือชี้ชวน

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น



...