ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Agency Problem

  ปัญหาจากตัวแทน
 • เป็นปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้บริหารในฐานะตัวแทนของ
  ผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่สร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นสูงที่สุดตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ในขณะที่ผู้บริหารเองก็ต้องการค่าตอบแทนสูงที่สุด หากค่าตอบแทนของผู้บริหารไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับผลกำไรของบริษัท ผู้บริหารอาจไม่ได้ทุ่มเทบริหารกิจการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันก็อาจ
  ใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนตัว เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกด้วย ส่วนในด้านเจ้าหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้แก่บริษัทใดจะพิจารณาจากสภาวะความเสี่ยงของกิจการ ในขณะที่ขอการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้ แต่หลังจากได้รับเงินกู้ยืมแล้ว ผู้บริหารในฐานะ
  ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลับปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการดำเนินงานไปในทิศทางที่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัท ซึ่งหากบริษัทประสบความสำเร็จ ผลประโยชน์ตอบแทนก็จะตกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าหนี้ก็ยังได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม แต่หากการดำเนินงานประสบปัญหา เจ้าหนี้จะต้องแบกรับความเสี่ยงส่วนเพิ่มนอกเหนือจากที่ได้เคยประเมินไว้ก่อนหน้า ถือเป็นอีกด้านหนึ่งของปัญหาจากตัวแทนเช่นกัน

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...