ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Acquisition Of Asset

    การได้มาซึ่งสินทรัพย์
  • การได้มา (โดยเข้าซื้อหรือรับโอนหรือแลกเปลี่ยนมา) ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น เช่น การซื้อหุ้นทุน การแลกหุ้นกัน การซื้อที่ดิน การซื้อสิทธิการเช่าอาคาร การซื้อสิทธิการใช้ที่ดินหรืออาคาร เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีข้อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลตามนัยสำคัญ แห่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...