สินเชื่อครู สินเชื่อธนาคารออมสิน

สินเชื่อครู สินเชื่อธนาคารออมสิน

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          อาชีพครู เป็นอาชีพสำคัญที่ช่วยพัฒนาเยาวชนในประเทศให้เติบโตอย่างมีพื้นฐานความรู้ที่ดี แต่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพครูที่อาจมีปัญหาเรื่องการเงิน และต้องการเงินก้อนเพื่อปิดหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ธนาคารออมสินจึงออกแคมเปญ สินเชื่อครู เพื่อตอบโจทย์ในความต้องการดังกล่าว โดยเป็นเงินกู้ที่สามารถผ่อนชำระได้ในระยะยาว ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร เรานำข้อมูลมาฝากให้พิจารณากันแล้วค่ะ

สินเชื่อครู

          เพื่อข้าราชการครู นำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนและเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของบริการ

           ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชน และเครือข่าย

           พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ แก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย

           ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ประเภทสินเชื่อ


          เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดำเนินงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน

เพื่อนำไปชำระหนี้ ดังนี้

           เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์

           เงินกู้จากสถานบันการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงธนาคารออมสิน

การกู้แบบกลุ่ม

           มีสมาชิกเป็นข้าราชการครูที่สังกัดส่วนราชการ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเดียวกันจำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปรวมตัวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

           มีคณะกรรมการบริหาร

           มีระบบการจัดการที่ชัดเจน และกำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และการพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ของกลุ่มอย่างชัดเจน

           มีเงินกองทุนสำรองภายในกลุ่ม จากการออมร่วมกันของสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

           มีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ / แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของ สมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้น

          ทั้งนี้ กรณีที่กลุ่มมีสมาชิกต่ำกว่า 50 คน หรือออมเงินกองทุนสำรองกลุ่มไม่ถึง 6 เดือน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อสาขา หรือคณะกรรมการ สินเชื่อสำนัก หรือคณะกรรมการสินเชื่อศูนย์แล้วแต่กรณี

คุณสมบัติผู้กู้

           เป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิก โครงการกับธนาคาร และผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มแล้ว

           มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

          ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวง โดยมีหนังสือผ่านสิทธิ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และหนังสือรับรองจาก อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด

           มีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ / แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

กรณีมีหนี้สินอื่นกับธนาคาร จะกู้ได้ ดังนี้

           กรณีเป็นหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด

           กรณีเป็นหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด ก็ได้ หรือหากผู้กู้ไม่ประสงค์จะขอกู้จะต้องยินยอมให้หน่วยงานที่จ่าย เงินเดือน

           หักเงินชำระหนี้ให้ธนาคารด้วย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

           กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท

           กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

                  - ไม่เกินมูลค่าสมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสิน

                  - ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร

                  - ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่า

           กรณีกู้ตาม 1. และ 2. ให้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

           กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นข้าราชการครู จะขอกู้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้

          ทั้งนี้ ให้กู้เพิ่มเติมตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ แต่จำนวนเงินให้กู้รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สวัสดิการ ตามประกาศธนาคารออมสินลบไม่ต่ำกว่า 1% ต่อปี

หลักประกันเงินกู้

           กรณีบุคคลค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

                ผู้ค้ำประกัน มีคุณสมบัติ ดังนี้

                    - เป็นสมาชิกในกลุ่ม และกลุ่มย่อยเดียวกัน รวมทั้งต้องสังกัดส่วนราชการเดียวกัน
 
                    - มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

                    - ไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มย่อยกลุ่มอื่น

                    - ใช้ผู้ค้ำประกันในกลุ่มย่อยเดียวกันทุกคนร่วมกัน ค้ำประกันซึ่งกันและกัน

           กรณีหลักค้ำประกัน ต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส บิดามารดาหรือบุตร ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและต้องเป็นหลักทรัพย์ ดังนี้

                   - สมุดเงินฝากออมสิน และ/หรือ สลากออมสินพิเศษ

                   - ที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ความเจริญ

                   - มีสาธารณูปโภค พื้นฐานครบ มีสภาพคล่องดี

                   - ที่ดินว่างเปล่า ต้องมีสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

          ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ตาม 2. และ 3. เป็นของบุคคลอื่นจะต้องมี ความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพิพิจ และกรณีกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้กู้จะต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีบุคคลค้ำประกันไม่ว่าผู้กู้จะขอกู้ ในส่วนของวงเงินให้กู้กรณีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ก็ตาม

การจ่ายเงินกู้

          จ่ายเงินกู้งวดเดียวในวันทำสัญญา และให้จ่ายเงินกู้ภายในวันที่ 14 ของเดือน เพื่อให้ทันแจ้งหน่วยงานหักเงินเดือน ทั้งนี้หากจ่ายเงินกู้หลังวันที่ 14 ให้ผู้กู้นำเงินงวดแรกฝากเข้าบัญชี ทำหนังสือมอบสิทธิ์การถอนให้ธนาคาร สิ้นเดือนให้สาขาถอนเงินฝากของผู้กู้รายนั้นนำมาชำระหนี้

ระยะเวลาชำระเงินกู้

           กรณีบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

           กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้

          หน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนของส่วนราชการต้นสังกัด หักเงินเดือนและเงินได้อื่นที่ได้รับจากทาง ราชการของผู้กู้และ/หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ให้ธนาคารเป็นรายเดือน

เอกสารประกอบการขอกู้ เอกสารของผู้กู้

           สำเนาบัตรประจำตัว / บัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส

           สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส

           สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส

           สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน

           หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ

โฉนดที่ดินค้ำประกัน

          สำนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก / น.ส.3 (2ชุด)

          แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน

          แบบแปลนอาคาร

          หนังสือสัญญากู้เงิน อันเป็นมูลหนี้จำนอง

          หนังสือสัญญาจำนอง และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง

          หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน

หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

          สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน

          สำเนาสลากออมสินพิเศษ

หลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้

           หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์

           หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงิน

           ต้นฉบับหลักฐานแสดงมูลหนี้อื่น ๆ อ่านรายละเอียด สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารต่าง ๆ 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี สินเชื่อ บทความการเงินน่ารู้มากมาย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 25 ก.ย. 2560 , 09:24 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,200.0020,300.00
  • ทองรูปพรรณ19,829.2820,800.00
สินเชื่อครู สินเชื่อธนาคารออมสิน โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 14:52:42 729 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อครู สินเชื่อธนาคารออมสิน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP