สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ธนาคารออมสิน

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          หากใครอยากไปแสวงหาโลกใบใหม่ โดยมีความประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ แต่ยังไม่มีเงินทุนมากพอที่จะก้าวกระโดดไปอยู่ต่างเมือง วันนี้ธนาคารออมสิน มี สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ มาเป็นทางออกที่น่าสนใจ โดยเป็นวงเงินกู้ที่สามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลา 18 เดือน ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกันแล้วค่ะ

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ

          เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยเงินกู้ ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ แล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอีกต่อไป

จุดเด่นของบริการ

      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

      เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางบริษัทจัดหางาน

      มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

ประเภทสินเชื่อ

          เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์

          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย


          เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้


      เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางบริษัทจัดหางานที่ได้หนังสืออนุญาตให้รับสมัคร หรือประกาศรับสมัครงาน (จต.2) และจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยจะต้องมีสำเนาใบทดสอบฝีมือ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองสิทธิ์การกู้เงินจากกรมการจัดหางาน

      มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

      เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

      เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ)

      ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

จำนวนเงินให้กู้


          ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้

      กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในเรื่องของหลักประกันการกู้เงิน

          กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

       ให้กู้ได้เต็มมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสินและ / หรือสลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน

       ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีห้องชุด ไม่เกินร้อยละ 70 ของ ราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาชำระเงินกู้

          ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดอายุสัญญาการจ้างงาน

การชำระหนี้เงินกู้

          ให้ผู้กู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ซึ่งได้มอบอำนาจการถอนเงินให้แก่ธนาคาร เพื่อหักเงินชำระหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน

เอกสารประกอบการกู้ เอกสารของผู้กู้

      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส

      สำเนาทะเบียนบ้าน

      สำเนาทะเบียนสมรส

      หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน และอัตราเงินเดือน

      หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่ม สพช.

      อื่น ๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

หลักประกันเงินกู้

          กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

       มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี

       มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

       ไม่เคยเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคาร

          มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

       1. เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป หรือทหารตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป จำนวน 2 คน หากดำรงตำแหน่งระดับ 5 หรือทหารตำรวจยศร้อยเอกขึ้นไป จำนวน 1 คน

       2. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัท และมีระยะเวลาทำงานในบริษัทติดต่อกันไม่น้อย กว่า 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

       3. เป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของสาขาที่ยื่นกู้ จำนวน 2 คน

          กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

      สมุดเงินฝากออมสินและ/หรือสลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

          1. เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร - ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
       เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น

       ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

       หลักทรัพย์อื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารของผู้ค้ำประกัน


      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้

      สำเนาทะเบียนบ้าน

      สำเนาทะเบียนสมรส

      สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

      สำเนาใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต)

      สำเนาใบทดสอบฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ (ยกเว้นตำแหน่งกรรมกร หรือคนงานทั่วไป)

      สำเนาใบอนุญาตของบริษัทจัดหางานที่ผู้กู้สมัครงาน

      สำเนา จต.2 (หนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือประกาศรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้างออกโดยกรมการจัดหางานฯ)

      หนังสือของบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร แจ้งรายชื่อผู้หางานที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน

      หนังสือรับรองสิทธิ์การขอกู้เงินต่อธนาคาร

เอกสารอื่น ๆ

      สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / เอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่จะใช้เป็นหลักประกัน และอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

      สำเนาสมุดเงินฝาก / สลากออมสินพิเศษ / สลากออมสินพิเศษรุ่นธนโชค ที่จะใช้เป็นหลักประกัน

      เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

วิธีการขอสินเชื่อ

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารออมสิน โทร.1115 อ่านรายละเอียด สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารต่าง ๆ 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี สินเชื่อ บทความการเงินน่ารู้มากมาย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 18 ต.ค. 2560 , 13:52 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,050.0020,150.00
  • ทองรูปพรรณ19,692.8420,650.00
สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ธนาคารออมสิน โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13:27:19 2,697 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ธนาคารออมสิน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP