วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก ให้เร็วทันใจ ไม่เสียเวลาวิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก ให้เร็วทันใจ ไม่เสียเวลา


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           กำลังเป็นที่สนใจในตอนนี้ สำหรับการยื่นเรื่องขอรับคืนภาษีในนโยบายรถคันแรกที่รัฐบาลออกมาตั้งแต่ปี 2554 โดยกลุ่มผู้ที่ซื้อรถคันแรกมี 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไป แต่ต้องการซื้อรถใหม่ให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้ เจ้าของรถจะเป็นนักศึกษากว่า ร้อยละ 10 และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มคนรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอในการผ่อนรถราคาสูง ซึ่งปัจจุบันก็มีผุ้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 400,000 คน

           สำหรับนโยบายรถคันแรกนี้ ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ 16 กันยายน 2554 และล่าสุดได้ถูกขยายเวลาออกไปจนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็มีผู้ที่เข้ามายื่นเรื่องขอคืนภาษีรถคันแรกเป็นจำนวนมาก บางคนต้องเสียเวลานานกว่าจะทำเรื่องธุระนี้ได้เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ทำให้ผู้ที่เดินทางมายื่นเอกสารหลายต่อหลายคนต้องเสียเวลาไปยิ่งกว่าการรอคิวนั้นก็คือ การยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน

           ดังนั้น สำหรับใครที่วางแผนจะไปยื่นขอคืนภาษีรถคันแรก จึงควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางไปยื่นเอกสารจริง และตรวจทานให้ดีเสียก่อนว่าเอกสารเหล่านั้นครบถ้วน โดยสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการเตรียมเอกสารก็คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถของคุณอยู่ในเงื่อนไขรถคันแรกครบทุกข้อหรือไม่ ดังนี้ 

             1. เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือจองซื้อตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 และรับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

             2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน

             3. เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร / รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)    

             4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ  (รถยนต์จดประกอบ) 

             5. คืนเงินเท่ากับภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน

             6. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

             7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

             8. การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

             9. สามารถซื้อรถแบบเงินผ่อนผ่านไฟแนนซ์ หรือเงินสดก็ได้

             10. รถมือสองไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เนื่องจากรถมือสองไม่มีภาษีสรรพสามิตในการซื้อ-ขาย


รถคันแรกทำพิษ พบคนผ่อนไม่ไหว เริ่มขอคืนรถบ้างแล้ว


           เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่ารถของคุณอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถรับคืนภาษีรถคันแรกได้ ขั้นตอนต่อไปก็คือ การเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1


          ซื้อ หรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 และจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้มีสัญชาติไทย)

             2. สำเนาทะเบียนบ้าน

             3. ใบเสร็จรับเงิน , สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)

             4. สำเนาคู่มือจดทะเบียน

             5. หนังสือสละสิทธิ์การโอนรถยนต์

             6. เอกสารการรับมอบรถยนต์

             7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ (แต่เพียงผู้เดียวและต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศเท่านั้น)

                   บัญชีที่ใช้ได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์, บัญชีสะสมทรัพย์, บัญชีเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน 

                   บัญชีที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีสะสมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเผื่อเรียกพิเศษ และบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด

             8. แบบฟอร์มการขอคืนภาษีที่ยื่นในเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th แล้วสั่งพิมพ์ออกมา

             9. ใบมอบอำนาจ (กรณีไปยื่นแทนบุคคลอื่น)

          หมายเหตุ อาจมีเอกสารอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในใบคำขอใช้สิทธิ์


วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก ให้เร็วทันใจ ไม่เสียเวลา


กรณีที่ 2
           
          ซื้อหรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 และรับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีขั้นตอนดังนี้

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้มีสัญชาติไทย)

             2. สำเนาทะเบียนบ้าน

             3. ใบเสร็จรับเงิน , สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)

             4. ใบจองรถยนต์  (ชื่อผู้ซื้อที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ)

             5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ (แต่เพียงผู้เดียวและต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศเท่านั้น)

                   บัญชีที่ใช้ได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์, บัญชีสะสมทรัพย์, บัญชีเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน 

                   บัญชีที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีสะสมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเผื่อเรียกพิเศษ และบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด

             6. แบบฟอร์มการขอคืนภาษีที่ยื่นในเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

             7. ใบมอบอำนาจ (กรณีไปยื่นแทนบุคคลอื่น)

           ทั้งนี้ นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ผู้ขอสิทธิ์คืนภาษีรถยนต์ในกรณีที่ 2 จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่จากวันรับมอบรถยนต์ด้วย คือ

           1. หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก

           2. สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์

                     2.1 กรณีการซื้อด้วยเงินสด
                      - สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาสัญญาซื้อขาย
                      - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์

                      2.2 กรณีเช่าซื้อ
                      - สำเนาใบเสร็จรับเงิน
                      - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
                      - สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ

           3.สำเนาคู่มือจดทะเบียน 

          ***หากผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่นำเอกสารเพิ่มเติม มายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก และจะเรียกร้องสิทธิ์ฯ และค่าเสียหายใด ๆ กับทางราชการไม่ได้


วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก ให้เร็วทันใจ ไม่เสียเวลา


           หลังจากตรวจทานเอกสารจนครบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การยื่นเอกสารเพื่อทำเรื่องขอคืนภาษี ซึ่งสำหรับการยื่นเอกสารภาษีรถคันแรกนั้น ปัจจุบัน กรมสรรพสามิตได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเปิดให้ยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ

           1. นำเอกสารไปยื่นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา หรือ ยื่นที่ อาคารหอประชุม / อาคารสโมสร กรมสรรพสามิต  โดยตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ ในเวลา 17.00-20.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ พร้อมกันนี้ในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ วันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ที่ 29-31 ธันวาคม 2555 ทางกรมสรรพสามิตจะเปิดให้ผู้ซื้อรถสามารถเข้าไปยื่นเอกสารได้ตามปกติ     

           2. ยื่นเอกสารผ่าน https://firstcar.excise.go.th โดยผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารผ่านช่องทางนี้จำเป็นที่จะต้องทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์เสียก่อน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล" 


           นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องยื่นภาษีรถคันแรก ได้ดังนี้

            คำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก 
           

            หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรกภายใน 5 ปี 


            ตัวอย่าง แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งผลการได้รับสิทธิจากกรมสรรพสามิต 
           

            คำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล
           

            หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
           

            คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล  
           

            ใบส่งเงินคืน 
           

            ใบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม 
           

            คำขอใช้สิทธิ์และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม 
           

           เพียงแค่ตรวจสอบว่ารถของคุณเข้าเงื่อนไขหรือไม่ เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้เรียบร้อย และครบถ้วน และยื่นเอกสารผ่านช่องทางที่กรมสรรพสามิตอำนวยความสะดวกไว้ให้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดปัญหายุ่งยากในการไปยื่นเรื่องได้แล้ว และที่เหลือก็รอรับเงินภาษีของคุณคืนได้เลย แต่ขอย้ำสักนิดว่าสำหรับผู้เข้าร่วมนโยบายรถคันแรกนี้ จะต้องเป็นเจ้าของรถคันที่เข้าโครงการนี้ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ตอนที่ซื้อมา ไม่เช่นนั้นถือว่าผิดเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิ์นั้นและต้องนำเงินที่ได้รับไปมาส่งคืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ภายใน 15 วันทำการ

           และสำหรับใครที่มีข้อสงสัย สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://firstcar.excise.go.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

           สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอคืนภาษีรถคันแรกจากประสบการณ์ตรงได้ที่ แชร์ประสบการณ์ตรง ยื่นภาษีรถคันแรก แค่ 10 นาทีก็เรียบร้อย 
 

  สำหรับที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานกรมสรรพสามิต    


        กรมสรรพสามิต  กรุงเทพมหานคร 3  
           (บางซื่อ, ดุสิต, ราชเทวี, พญาไท, ดินแดง, ห้วยขวาง, วัฒนา, คลองเตย, พระโขนง)

           ที่ตั้ง : เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  กรมสรรพาสามิต ชั้น 1
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-5600-10


        กรมสรรพสามิต  ชลบุรี 1 
           (อำเภอเมือง, อำเภอบ้านบึง, อำเภอหนองใหญ่, อำเภอพานทอง, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอบ่อทอง, กิ่งอำเภอเกาะจันทร์)

           ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
           เบอร์โทรศัพท์ : 038-278-700-1 


        กรมสรรพสามิต  ชลบุรี 2 
           (อำเภอบางละมุง, อำเภอศรีราชา, อำเภอเกาะสีชัง, อำเภอสัตหีบ)   
 
           ที่ตั้ง : 53 หมู่ 9 อาคารทะเลทอง ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
           เบอร์โทรศัพท์ : 038-330-039 


        กรมสรรพสามิต  สมุทรปราการ 1 
           (อำเภอพระประแดง, อำเภอพระสมุทรเจดีย์, อำเภอเมือง) 
  
           ที่ตั้ง : 4/1 ถ.สุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-395-4500


        กรมสรรพสามิต  สมุทรปราการ 2
           (อำเภอบางบ่อ, อำเภอบางพลี, อำเภอบางเสาธง) 
  
           ที่ตั้ง : 12/555 หมู่ 15 อาคารกุหลาบ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10490 
           เบอร์โทรศัพท์ : 02-317-1201,  02-317-1203-5อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 25 ก.ย. 2560 , 09:24 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,200.0020,300.00
  • ทองรูปพรรณ19,829.2820,800.00
วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก ให้เร็วทันใจ ไม่เสียเวลา โพสต์เมื่อ 30 กันยายน 2556 เวลา 15:46:39 73 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: วิธียื่นคืนภาษีรถคันแรก ให้เร็วทันใจ ไม่เสียเวลา ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP