x close

ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู ใครกู้ได้เช็กคุณสมบัติเลย !

         ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสำหรับข้าราชการครู ให้กู้รายละ 700,000 บาท เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้บัตรเครดิต - หนี้นอกระบบ และหนี้อื่น ๆ เช็กเลย คุณสมบัติอะไรบ้าง…
ธนาคารออมสิน

          วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน  ออกสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ข้าราชการครู นำไปชำระหนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้บุคคลภายนอก หรือหนี้สวัสดิการร้านค้า ในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้…

คุณสมบัติผู้กู้

         - เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ และมีกิจกรรมเงินออมกับธนาคารออมสินตลอดอายุสัญญา

         - มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

         - มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้

         - ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

         - เพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีหลักฐานชัดเจน เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้บุคคลภายนอก หนี้สวัสดิการร้านค้า ฯลฯ

จำนวนเงินให้กู้

         - ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถชำระคืน ไม่เกินรายละ 700,000 บาท และเงินผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือน
ธนาคารออมสิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

         - ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

อัตราดอกเบี้ย

         - เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันการกู้เงิน

           บุคคลค้ำประกัน จำนวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้…

         - เป็นครูในสังกัดหน่วยจ่ายเงินเดือนเดียวกันกับผู้กู้ มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะหรือไม่ก็ได้

         - มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

         - มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้

         - ผู้ค้ำประกันแต่ละคนสามารถค้ำประกันผู้กู้เงินสินเชื่อประเภทนี้ได้ไม่เกิน 3 คน      

ธนาคารออมสิน

จำนวนเงินผ่อนชำระ

         - ชำระเป็นงวดรายเดือน โดยเงินผ่อนชำระต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือน

เงื่อนไขการชำระเงินกู้

         - หน่วยจ่ายเงินเดือนหักเงินเดือน และเงินได้อื่นที่ได้รับจากทางราชการ นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน

เงินสนับสนุนพิเศษ

          - ธนาคารจะจ่ายเงินสนับสนุนพิเศษให้หน่วยจ่ายเงินเดือนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นรับชำระในแต่ละเดือน หลังจากหน่วยจ่ายเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ โดยธนาคารจะต้องได้รับชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา ไม่มีหนี้ผิดนัดหรือค้างชำระ

          - ผู้กู้จะต้องมีการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออม โดยหน่วยจ่ายเงินเดือนหักเงินได้ของผู้กู้นำฝากเข้าบัญชีชื่อผู้กู้เป็นรายเดือน ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารประกอบการขอกู้

          เอกสารส่วนบุคคลของผู้กู้,  คู่สมรสของผู้กู้,  ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน มีดังนี้…

          - สำเนาบัตรประจำตัว

          - สำเนาทะเบียนบ้าน

          - สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบมรณบัตร (ถ้ามี)

          - สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน

          - ต้นฉบับหลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้ เช่น หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงิน ใบแจ้งยอดรายงานบัตรเครดิต ฯลฯ

          - สำเนาสมุดฝากเงินออมสิน (สำหรับการออมของผู้กู้)

ค่าธรรมเนียม

         - ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

​​​​​​​         - ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด

เงื่อนไขอื่น

         - เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ออมสิน ปล่อยกู้ 7 แสน สินเชื่อวิทยฐานะ แก้ปัญหาหนี้ครู ใครกู้ได้เช็กคุณสมบัติเลย ! โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 11:18:50 32,838 อ่าน
TOP