ปรับขนาดตัวอักษร
แอพแรกที่คุณเลือก

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 28 พ.ค. 2558 , 09:18 น.
 • --รับซื้อขายออก
 • ทองแท่ง18,950.0019,050.00
 • ทองรูปพรรณ18,677.1219,450.00


สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม


          พนักงานออฟฟิศเอกชนที่อาจจะไม่มีสวัสดิการสินเชื่อต่าง ๆ ให้กู้ยืมในเวลาที่ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน อาจจะดีใจถ้าได้รู้จักกับ สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน จากธนาคารกรุงไทย เพราะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อบุคคลที่เปรียบเหมือนเป็นสวัสดิการย่อย ๆ ที่ให้วงเงินถึง 10 เท่าของเงินเดือน และเปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 7 ปี ส่วนรายละเอียดของสินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน จะมีอะไรบ้าง ลองไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

          สินเชื่อเพื่อพนักงานหน่วยงานเอกชน/พนักงานตามสัญญาจ้าง พิเศษวงเงิน 10 เท่า อนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี

แบบหน่วยงานทำ MOU กับธนาคาร

          สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน/พนักงาน ตามสัญญาจ้าง ที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย เพิ่มความคล่องตัวด้วยหลักประกันบุคคลค้ำเป็นพนักงานในหน่วยงาน, บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลทั่วไป
 
คุณสมบัติผู้กู้

          เป็นพนักงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสวัสดิการกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

          เป็นพนักงานประจำที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          พนักงานตามสัญญาจ้าง ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

          มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

          ผู้กู้ใช้บริการบัตร ATM. หรือบัตรวีซ่าเดบิตกับธนาคาร

          เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 60 ปี
 
วงเงินให้กู้ และระยะเวลาให้กู้

          วงเงินให้กู้ 10 เท่าของเงินเดือนของผู้กู้ วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี  หรือ

          วงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท กรณีใช้หลักทรัพย์/เงินฝากเป็นประกัน ระยะเวลาสูงสุด 15 ปี

          -- กรณีผู้กู้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาให้กู้ไม่เกินระยะเวลาจ้างที่เหลือตามสัญญาจ้าง - -
 
หลักประกัน

          บุคคลค้ำประกัน  

          เป็นพนักงานหน่วยงานเอกชนทำงานในสังกัดเดียวกันและมีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้ , เป็นบุคคลในครอบครัว , หรือเป็นบุคคลทั่วไป

พิเศษ

          สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

          สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท หากขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อีกร้อยละ 2 % จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ (ต้องมีคุณสมบัติตามทีธนาคารกำหนด)
             
จำนองหลักทรัพย์ค้ำประกัน

          โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน
 
อัตราดอกเบี้ย

          บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน แบ่งตามระยะเวลาให้กู้

           กู้ไม่เกิน 5 ปี :  MRR + 1.5 % ถึง MRR + 3.50 %*

           กู้เกิน 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 7 ปี :  MRR + 2.00 % ถึง MRR + 4.00 %*

              * เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร

จำนองหลักทรัพย์ : MRR %

          โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน : อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ + 1.50 %
 
เอกสารประกอบการขอกู้

          สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรพนักงาน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

          สำเนาหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร หรือหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (แล้วแต่กรณี)

          สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) สลิปเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 

แบบหน่วยงานไม่ได้ทำ MOU กับธนาคาร

          สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน/พนักงานตามสัญญาจ้าง หน่วยงานไม่ได้ทำบันทึกการให้บริการสินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย และมีหนังสือรับรองหักเงินได้เพื่อชำระหนี้ หรือรับรองจ่ายเงินได้ของผู้กู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 
          วงเงินให้กู้ และระยะเวลาให้กู้

          วงเงินให้กู้ 5 เท่าของเงินเดือนของผู้กู้ ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี    หรือ

          วงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท กรณีใช้หลักทรัพย์/เงินฝากเป็นประกัน ระยะเวลาสูงสุด 15 ปี

          กรณีผู้กู้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาให้กู้ไม่เกินระยะเวลาจ้างที่เหลือตามสัญญาจ้าง
 
อัตราดอกเบี้ย

          บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน แบ่งตามเงื่อนไขการชำระหนี้

          กรณีมีหนังสือรับรองหักเงินได้ชำระหนี้  :  MRR + 4.00 %

          กรณีมีหนังสือรับรองจ่ายเงินได้ของผู้กู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  : MRR + 3.50 %

          กรณีมีหน่วยงานมีหนังสือรับรองจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและหักเงินได้ชำระหนี้ : MRR + 3.00 %
          จำนองหลักทรัพย์  :  MRR + 1.00 %

          โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน :  อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ + 1.50 %
             
เงื่อนไขอื่น ๆ คุณสมบัติผู้กู้, หลักประกัน ฯลฯ เช่นเดียวกับแบบหน่วยงานทำ MOU กับธนาคาร
 
เงื่อนไขอื่น

          บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร แบ่งตามเงื่อนไขการชำระหนี้

          หักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร

          รับรองจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

          รับรองจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร

          สำหรับการชำระหนี้โดยการรับรองจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

          ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 www.contactcenter.ktb.co.th


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


โพสต์ความคิดเห็นของคุณ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก
กรุณาเคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะได้ตัดคำได้สวยงาม
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยค่ะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิกส่งข้อความเพียงครั้งเดียวค่ะ

  หมายเหตุ - ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
  - ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
  - ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
  - ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ

  ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
  บนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
  ...